Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 2024

 


Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής προκηρύσσει τους εξής Διαγωνισμούς και Βραβεία (2024):

  1. Διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με ηλικία από 18 ετών, χωρίς άλλο ηλικιακό περιορισμό.

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023.

γ) Υποψήφια για βράβευση είναι έργα πολιτών α) με κυπριακή υπηκοότητα· ή β) Ευρωπαίων πολιτών· ή και γ) πολιτών από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

δ) Στον Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος ποιητές, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς με αυτοτελές βιβλίο, που συνιστά την πρώτη τους δημοσίευση. Τυχόν δημοσιεύσεις στον ημερήσιο ή περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο δεν θεωρούνται ως πρώτη δημοσίευση.

ε) Απονέμεται ένα βραβείο για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο), δηλαδή συνολικά τρία βραβεία.

στ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη, αποστέλλοντάς το σε τέσσερα (4) αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλονται: α) αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή ταυτότητας, με βάση το οποίο τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος/η υποψήφια εμπίπτει στα ηλικιακά όρια του Διαγωνισμού· β) Ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

ζ) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

η) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

  1. Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης»

ΟΡΟΙ

 

α) Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς απονέμεται σε λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικούς λογοτεχνίας, σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στα κυπριακά γράμματα.

β) Για το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς δεν υποβάλλονται υποψηφιότητες εκ μέρους ενδιαφερομένων. Υποψήφιοι για βράβευση είναι α) Κύπριοι λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας και β) λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας με καταγωγή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι με το έργο τους συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση της μελέτης των κυπριακών γραμμάτων και στην προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.

γ) Αρμόδιο για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς είναι το Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ., το οποίο υπέχει ρόλο κριτικής επιτροπής.

δ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να υποβάλλει εισήγηση και να τεκμηριώνει την πρότασή του για βράβευση συγκεκριμένου συγγραφέα.

ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τη νικώσα ψήφο.

στ) Νοείται ότι ο προς βράβευση συγγραφέας ενημερώνεται από το Δ.Σ. για την απόφασή του να τον τιμήσει με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Βραβείου, το Δ.Σ. προχωρεί σε επιλογή άλλου συγγραφέα.

ζ) Το Δ.Σ. θα αποφασίσει για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς όχι αργότερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.

  1. Διαγωνισμός Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος»

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία που εμπίπτουν στα ως άνω είδη (φιλολογική μελέτη, δοκίμιο, κριτική έκδοση) και τα οποία έχουν δημοσιευθεί το έτος 2023.

γ) Το επιστημονικό αντικείμενο του υποψήφιου προς βράβευση βιβλίου δύναται να αφορά είτε την κυπριακή λογοτεχνία είτε τις σχέσεις της με την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία ή και την παγκόσμια. Περαιτέρω, δύναται να αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία αποκλειστικά, χωρίς κατ’ ανάγκη διασύνδεση με την κυπριακή λογοτεχνία. Δύναται επίσης να αφορά την κριτική έκδοση κειμένων της κυπριακής γραμματείας ή της ευρύτερης νεοελληνικής.

δ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος», αποστέλλοντάς το σε τέσσερα (4) αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

ε) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης – Δοκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

  1. Διαγωνισμός φιλολογικής μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο

(α) Στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

(β) Υποψήφιες προς βράβευση είναι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί το 2023.

(γ) Η θεματική της υποψήφιας προς βράβευση μελέτης μπορεί να αφορά είτε την κυπριακή λογοτεχνία είτε τις σχέσεις της κυπριακής λογοτεχνίας με την ευρύτερη νεοελληνική ή και την παγκόσμια λογοτεχνία.

(δ) Κάθε ενδιαφερόμενος, -η υποβάλλει τη μελέτη του/της στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπο, αποστέλλοντάς την σε πέντε φωτοτυπημένα αντίγραφα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με τη μελέτη αποστέλλεται και ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται και ηλεκτρονικά η δήλωση ενδιαφέροντος.

(ε) Τα φωτοτυπημένα αντίγραφα της μελέτης που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

(στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης δημοσιευμένης στον περιοδικό Τύπου υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου έκαστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

  1. Διαγωνισμός Μυθιστορήματος

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφια προς βράβευση είναι μυθιστορήματα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε αυτοτελές βιβλίο το έτος 2023.

γ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος, αποστέλλοντάς το σε τέσσερα (4) αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα η δήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

ε) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

στ) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

6) Διαγωνισμός Ποίησης

α) Στον Διαγωνισμό Ποίησης μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Υποψήφιες προς βράβευση είναι ποιητικές συλλογές, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί το 2023.

γ) Κάθε ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει το βιβλίο του στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος, αποστέλλοντάς το σε πέντε αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το βιβλίο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα η δήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

δ) Τα αντίτυπα του βιβλίου που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ε) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον διαγωνισμό ποίησης υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

 

7) Διαγωνισμός Διηγήματος

ΟΡΟΙ

α) Στον Διαγωνισμό Διηγήματος μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο)

γ) Ποίηση: Υποβάλλεται ένα ποίημα με έκταση μέχρι 100 στίχους.

δ) Διήγημα: Υποβάλλεται ένα διήγημα με έκταση μέχρι 2500 λέξεις.

ε) Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (δακτυλογραφημένα – γραμματοσειρά times new roman – μέγεθος γραμμάτων 12), σε πέντε αντίγραφα.

στ) Κάθε συμμετέχων/-ουσα αναγράφει στην πρώτη σελίδα ψευδώνυμο και εξαψήφιο διακριτικό αριθμό.

ζ) Το όνομα του/της συμμετέχοντος / -ουσας μαζί με το ψευδώνυμο και τον διακριτικό αριθμό αναγράφονται σε σημείωμα το οποίο εσωκλείεται σε μικρό φάκελο που τοποθετείται μαζί με τα αντίγραφα των κειμένων και αποστέλλεται στον Ο.Λ.Κ.

η) Τα έργα  αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

8) Διαγωνισμός σατιρικού ποιήματος «Τεύκρος Ανθίας»

ΟΡΟΙ

α) Στον διαγωνισμό σατιρικού ποιήματος «Τεύκρος Ανθίας» μπορούν να λαμβάνουν μέρος συγγραφείς i) με κυπριακή υπηκοότητα· ή ii) Ευρωπαίοι πολίτες· ή και iii) πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

β) Τα υποβαλλόμενα ποιήματα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και στην κυπριακή διάλεκτο). Πρέπει να εμπίπτουν στο είδος της σατιρικής ποίησης, χωρίς να εμπεριέχουν αναφορές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως λίβελλος.

γ) Υποβάλλεται ένα ποίημα με έκταση μέχρι 100 στίχους.

δ) Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (δακτυλογραφημένα – γραμματοσειρά times new roman – μέγεθος γραμμάτων 12), σε πέντε αντίγραφα.

ε) Κάθε συμμετέχων/-ουσα αναγράφει στην πρώτη σελίδα ψευδώνυμο και εξαψήφιο διακριτικό αριθμό.

στ) Το όνομα του/της συμμετέχοντος / -ουσας μαζί με το ψευδώνυμο και τον διακριτικό αριθμό αναγράφονται σε σημείωμα το οποίο εσωκλείεται σε μικρό φάκελο που τοποθετείται μαζί με τα αντίγραφα των κειμένων και αποστέλλεται στον Ο.Λ.Κ.

ζ) Τα έργα αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος.

η) Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στον διαγωνισμό σατιρικής ποίησης υποβάλλονται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου εκάστου έτους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

Τα βραβεία των Διαγωνισμών του Ο.Λ.Κ. θα απονεμηθούν σε Τελετή που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2024. Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» θα απονεμηθεί σε ξεχωριστή τελετή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι ποιητές και ποιήτριες να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια του διαχειριστή του Ιστολογίου αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους

στο e-mail : dimitriosgogas2991964@yahoo.com προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σεβόμαστε πλήρως τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε δημιουργού, ποιητή και ποιήτριας και επισημαίνουμε πως όποιος δεν επιθυμεί την ανάρτηση των ποιημάτων του ή κειμένων στο παρόν Ιστολόγιο, μπορεί να μας αποστείλει σχετικό μήνυμα και τα γραπτά θα διαγραφούν.

Τέλος υπογράφουμε ρητά ότι το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό και πως δεν η ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου, ποιήματος κτλ γίνεται με μοναδικό στόχο την προβολή της ποίησης και την γνωριμία όλων όσων ασχολούνται με αυτή, με το ευρύτερο κοινό του διαδικτύου.