Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ –Ω ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΕΙΣ : Ποιητική Συλλογή του Γεώργιου Αλεξανδρή από τις εκδόσεις ΑΠΟΠΕΙΡΑ (2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

χωρούσε τ’ όνειρο σε μια στιγμή αιωνιότητας. 
Ανατολικά της –Ω.
Πιο κει από τη γη. 
Ίσαμε την ελευθερία και τη σιωπή
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .
Στον ποιητή ανήκουν οι κατανυκτικές αγρύπνιες, οι μυστηριακές ιεροτελεστίες, το παίδεμα του νου και της ψυχής το πλάνταγμα.
Τα ποιήματά του είναι του αναγνώστη. Και η τέχνη της ποίησης, ο εναρμονισμός τους στην αποκάλυψη και τη λύτρωση.
Για την αλήθεια, το φως και την ομορφιά της ζωής. Επειδή η ποιητική έκφραση είναι κάτι περισσότερο από μια δημιουργική έμπνευση,
κάτι περισσότερο από κατάθεση ψυχής με σμιλεμένο λόγο. Μύηση κοινή στην ολοκλήρωση και την ελευθερία.
Αυτοεπιβεβαίωση στην υπέρβαση της αιωνιότητας και αναγνώριση της ανθρώπινης μεγαλοσύνης
σ’ έναν ανολοκλήρωτο χρόνο με τη βεβαιότητα του θανάτου.
Τάχα πόσο απέχει η θέωση από το λόγο;
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Ξάγναντο οι κρυφές φυγές, 
λευτέρωμα οι μικρές αποδράσεις 
κι όλα μια ύποπτη σιωπή, όλα μια βολική φωνή, 
κι εκεί κατά το σύθαμπο του φόβου και της θλίψης, 
το αναφτέρωμα του νου και της ψυχής τα θάρρη, 
λειτουργικές αντιφωνήσεις.

***

Στην προσωπική του Ιστοσελίδα ο ποιητής αναφέρει: …έτσι ως προλεγόμενα


Στον ποι­ητή ανή­κουν οι κατα­νυ­κτι­κές αγρύ­πνιες, οι μυστη­ρια­κές ιερο­τε­λε­στίες, το παί­δεμα του νου και της ψυχής το πλά­νταγμα. Τα ποι­ή­ματά του είναι του ανα­γνώ­στη. Και η τέχνη της ποί­η­σης, ο εναρ­μο­νι­σμός τους στην απο­κά­λυψη και τη λύτρωση. Για την αλή­θεια, το φως και την ομορ­φιά της ζωής. Επειδή η ποι­η­τική έκφραση είναι κάτι περισ­σό­τερο από μια δημιουρ­γική έμπνευση, κάτι περισ­σό­τερο από κατά­θεση ψυχής με σμι­λε­μένο λόγο. Μύηση κοινή στην ολο­κλή­ρωση και την ελευθερία.
Αυτο­ε­πι­βε­βαί­ωση στην υπέρ­βαση της αιω­νιό­τη­τας και ανα­γνώ­ριση της ανθρώ­πι­νης μεγα­λο­σύ­νης σ’ έναν ανο­λο­κλή­ρωτο χρόνο με τη βεβαιό­τητα του θανά­του. Τάχα πόσο απέ­χει η θέωση από το λόγο;
Τα ποι­ή­ματα που ακο­λου­θούν είναι συγκε­ντρω­μένα σε τρεις συλ­λο­γές. Στην πρώτη με τον τίτλο „ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ –Ω”, υπάρ­χουν 63 ποι­ή­ματα ταξι­νο­μη­μένα σε 7 ενό­τη­τες από 9 ποι­ή­ματα η καθε­μία με μια μικροει­σα­γωγή που απο­τε­λεί θεμα­το­γρα­φική ανα­φορά και επε­ξή­γηση. Η δεύ­τερη συλ­λογή που τιτλο­φο­ρεί­ται „ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΗΣ”, περι­λαμ­βά­νει 23 ποι­ή­ματα και η τρίτη, μια μικρο­συλ­λογή από 6 ποι­ή­ματα με τον τίτλο „ΕΞΙ ΑΣΤΑΘΗ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ”.
Τα περισ­σό­τερα έχουν δημο­σιευ­τεί στις τοπι­κές εφη­με­ρί­δες „Τρι­κα­λινά ΝΕΑ” και „Η ΕΡΕΥΝΑ”. Μερικά στο ετή­σιο περιο­δικό σύγ­γραμμα „ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ” που εκδί­δει ο Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων.
Τούτα τα ποι­ή­ματα δεν απο­τε­λούν το σύνολο της δημιουρ­γίας μου.
Επί­σης  κάθε νέα ποι­η­τική δημιουρ­γία που θα δημο­σιεύ­ε­ται  σε εφη­με­ρίδα ή περιο­δικό, θα αναρ­τά­ται και στο ιστολόγιο.
Επι­τρέ­πε­ται η αντι­γραφή, η ανα­πα­ρα­γωγή, η οποια­δή­ποτε προ­βολή και χρήση χωρίς την άδειά μου με απλή ανα­φορά στο παρόν ιστο­λό­γιο. Από ανα­γνώ­στες μέχρι και εκδό­τες. Επειδή η ποί­ηση ως τέχνη δεν μπο­ρεί να απο­τε­λεί ιδιοκτησία.
Γιώρ­γος Αλε­ξαν­δρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι ποιητές και ποιήτριες να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια του διαχειριστή του Ιστολογίου αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους

στο e-mail : dimitriosgogas2991964@yahoo.com προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σεβόμαστε πλήρως τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε δημιουργού, ποιητή και ποιήτριας και επισημαίνουμε πως όποιος δεν επιθυμεί την ανάρτηση των ποιημάτων του ή κειμένων στο παρόν Ιστολόγιο, μπορεί να μας αποστείλει σχετικό μήνυμα και τα γραπτά θα διαγραφούν.

Τέλος υπογράφουμε ρητά ότι το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό και πως δεν η ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου, ποιήματος κτλ γίνεται με μοναδικό στόχο την προβολή της ποίησης και την γνωριμία όλων όσων ασχολούνται με αυτή, με το ευρύτερο κοινό του διαδικτύου.