Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Γεώργιος Αλεξανδρής

Με λογι­σμό και όνειρα
απο­τεί­χι­ζαν την πατρίδα,
ψηλα­φού­σαν τ’ ανά­γλυφο της γης με δέος
κι έσφιγ­γαν στην ψυχή τους
τη μόνη τους προσ­δο­κία.
Να χωρέ­σουν στο νέο τόπο.
Τρύ­πωνε στο βλέμμα τους  πει­σμα­τικά η ανά­γκη,
μια ως παρά­κληση και μια ως ανταρ­σία,
ανώ­νυ­μοι στην υπο­ταγή,
μόνοι στον αυτο­σαρ­κα­σμό και την ειρω­νεία
και στα σφιγ­μένα χείλη τους,
σώπαι­ναν την πικρό­χολη οργή
και μάθαι­ναν την περηφάνια.
Είχε βαθιές ρωγ­μές και απο­ρίες
τούτη η απαι­τη­τική σιωπή
και προ­στρέ­ξαμε να δικαιω­θούμε
με αυτά­ρε­σκους φόβους
και προ­στα­τευ­τι­κές ενο­χές.
Τους σημα­δέ­ψαμε μετα­νά­στες  κι εισβο­λείς
μ’ ένα εξι­λε­ω­τικό σύν­δρομο
πνευ­μα­τι­κής υστέ­ρη­σης και ψυχι­κής ανα­πη­ρίας.
Επι­βε­βαιω­θή­καμε  με μαρ­τυ­ρίες
πίσω από επί­πλα­στες κοι­νω­νι­κές ηχή­σεις
και  υστε­ρικά  εθνικά σαλ­πί­σματα ,
κι απο­φύ­γαμε να τους δεχτούμε  πολί­τες της γης,
χωρίς να μας βαραί­νει ο υβρι­σμός και η αθλιότητα.
Μινύ­ρι­σμα  των ανθρώ­πων οι καιροί 
σε περι­τει­χι­σμέ­νες  και απρό­σω­πες πολιτείες,
δύσκο­λοι για μοί­ρα­σμα και αποδοχή
γιατί είναι βαθιά η παρακμή
κι η μονα­ξιά  άσκεπη και δίχως όχθες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.