Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΣ


Παίς `Ιπποκλήος Φοβίος Νειληϊάδαο 
έσται ιθαιγενέων γνήσιος εκ πατέρων. 
Τώ δ' άλοχος μνηστή δόμον ίξεται: ής έτι νύμφης 
ηλάκατ' εν θαλάμοις κάλ' ανελισσομένης 
'Ασσησού βασιλήος ελεύσεται έκγονος 'Ανθεύς, 
όρκι' ομηρείης πίστ' επιβωσάμενος, 
πρωθήβης, έαρος θαλερώτερος: (ουδέ Μελίσσω 
Πειρήνης τοιόνδ' αλφεσίβοιον ύδωρ 
θηλήσει μέγαν υιόν, αφ' ού μέγα χάρμα Κορίνθω 
έσται, καί βριαροίς άλγεα Βακχιάδαις:) 
'Ανθεύς `Ερμείη ταχινώ φίλος, ώ έπι νύμφη 
μαινάς άφαρ σχήσει τόν λιθόλευστον έρων, 
καί έ καθαψαμένη γούνων ατέλεστα κομίσσαι 
πείσει: ο δέ Ζήνα Ξείνιον αιδόμενος 
σπονδάς τ' εν Φοβίου καί άλα ξυνέωνα θαλίης 
κρήναις καί ποταμοίς νίψετ' αεικές έπος. 
`Η δ', όταν αρνήται μέλεον γάμον αγλαός 'Ανθεύς, 
δή τότε οι τεύξει μητιόεντα δόλον, 
μύθοις εξαπαφούσα, λόγος δέ οι έσσεται ούτος: 
”Γαυλός μοι χρύσεος φρείατος εκ μυχάτου 
νύν όγ' ανελκόμενος διά μέν καλόν ήρικεν ούσον, 
αύτως δ' ες Νύμφας ώχετ' εφυδριάδας: 
πρός σέ θεών, αλλ' εί μοι, επεί καί πάσιν ακούω 
ρηϊδίην οίμον τούδ' έμεναι στομίου, 
ιθύσας ανέλοιο, τότ' άν μέγα φίλτατος είης.” 
'~Ωδε μέν η Φοβίου Νειλεΐδαο δάμαρ 
φθέγξεθ': ο δ' ου φρασθείς από μέν Λελεγήιον είμα 
μητρός εής έργον θήσεται 'Ελλαμενής:
αυτός δέ σπεύδων κοίλον καταβήσεται άγκος 
φρείατος: η δ' επί οι λιρά νοεύσα γυνή 
αμφοτέραις χείρεσσι μυλακρίδα λάαν ενήσει. 
Καί τόθ' ο μέν ξείνων πολλόν αποτμότατος 
ηρίον ογκώσει τό μεμορμένον: η δ' υπό δειρήν 
αψαμένη σύν τώ βήσεται εις 'Αΐδην..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.